KHÓA HỌC CĐ9+ K2

Môn Giáo dục chính trị là môn bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng. Chương trình đào tạo gồm những nội dung khái quát sau: Khái quát những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó hình thành thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và cách mạng cho thế hệ trẻ. Góp phần đào tạo người lao động phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc XHCN.

 Môn học GDCT bao gồm 75 tiết, mỗi tuần học 3 buổi