KHÓA HỌC CĐ9+ K1

Môn học trang bị cho HSSV những Kỹ năng mềm cần thiết hiện nay, giúp HSSV có thể học tập, rèn luyện và phát triển bản thân tốt nhất nhằm đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng khi bước chân vào môi trường làm việc sau khi ra trường.

Môn học trang bị cho HSSV những Kỹ năng mềm cần thiết hiện nay, giúp HSSV có thể học tập, rèn luyện và phát triển bản thân tốt nhất nhằm đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng khi bước chân vào môi trường làm việc sau khi ra trường.

Môn học trang bị cho HSSV những Kỹ năng mềm cần thiết hiện nay, giúp HSSV có thể học tập, rèn luyện và phát triển bản thân tốt nhất nhằm đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng khi bước chân vào môi trường làm việc sau khi ra trường.

Môn học trang bị cho HSSV những Kỹ năng mềm cần thiết hiện nay, giúp HSSV có thể học tập, rèn luyện và phát triển bản thân tốt nhất nhằm đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng khi bước chân vào môi trường làm việc sau khi ra trường.

Môn học trang bị cho HSSV những Kỹ năng mềm cần thiết hiện nay, giúp HSSV có thể học tập, rèn luyện và phát triển bản thân tốt nhất nhằm đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng khi bước chân vào môi trường làm việc sau khi ra trường.