KHÓA HỌC CĐ9+ K2

Khóa học này được biên soạn dựa trên Chương trình đào tạo do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang ký duyệt ban hành cho ngành Cơ khí Động lực.

Khóa học trang bị cho sinh viên các kiến thức về cấu tạo, hoạt động của các bộ phận chính trên xe ô tô.

Khóa học Cấu tạo ô tô được biên soạn dựa trên chương trình đào tạo do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang ký duyệt ban hành cho ngành Công nghệ ô tô.

Khóa học trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo các bộ phận chính trên xe ô tô.