SINH HOẠT CHỦ NHIỆM

Sinh hoạt chủ nhiệm - Lớp Tin học ứng dụng K13, đây là kênh chính thức tiếp nhận và truyền tải thông tin đào tạo của nhà trường đến sinh viên.