KHÓA HỌC K13

Bài tập lớn Kỹ thuật thi công với nội dung, thiết kế cốt pha dầm sàn bê tông cốt thép toàn khối. Hổ trợ người học tính toán và lựa chọn đúng yêu cầu kỹ thuật hệ đà giáo và cốt pha của bộ phận dầm sàn nhà dân dụng. Đồng thời thể hiện được các kết quả trình toán thông qua bản vẽ chi tiết thi công.