Các khóa học thuộc khoa Nông nghiệp - CNTP

Môn QLCLN trong nuôi trồng thủy sản là môn học bắt buộc trong chương trình NTTS. Môn học trình mô tả những kiến thức về tính chất vật lý và thành phần hóc học của môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản, qua đó phân tích những mối tương quan của các yếu tố môi trường nước. Đồng thời phân tích những yếu tố rủi ro và dự đoán diễn biến những mối nguy có thể sải ra trong quá trình nuôi thủy sản để từ đó có thể chuẩn đoán và phòng ngữa các mối nguy hại đến các đối tượng nuôi thủy sản.

- Môn học còn giúp cho người nuôi thủy sản quản lý được ao nuôi hợp lý và khoa học hơn thông qua việc đánh giá các biến động của môi trường.

Khóa học giúp người học giải thích ý nghĩa của việc cắt mắt tôm, trình bày ưu điểm và yêu cầu của phương pháp thắt cuống mắt tôm bằng dây, thực hiện các thao tác thắt cuống mắt tôm bằng dây đúng yêu cầu kỹ thuật.

Khóa học giúp người học rèn luyện kỹ năng chia bột và định hình cho bánh mì ngọt nhân khoai lang theo yêu cầu kỹ thuật được qui định. Qua đó, người học có thể vận dụng để chế biến các dạng sản phẩm bánh mì tương tự.