KHÓA HỌC K15

Môn học Vẽ kỹ thuật - Dung sai là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc trang bị  cho sinh viên nội dung kiến thức về:

- Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật theo TCVN;

- Phương pháp vẽ các hình chiếu và kỹ năng biểu diễn các chi tiết máy  trên bản vẽ kỹ thuật và các yêu cầu kỹ  thuật liên quan;

- Phương pháp biểu diễn các khâu kích thước trong bản vẽ kỹ thuật, ghi và biểu diễn dung sai lắp ghép trên chi tiết khi gia công và lắp ghép.

Vẽ kỹ thuật dung sai là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc trang bị cho sinh viên nội dung kiến thức về tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật TCVN; cách thức vẽ hình chiếu thứ ba và kỹ năng biểu diễn chi tiết trên bản vẽ kỹ thuật cùng với các yêu cầu kĩ thuật liên quan;phương pháp vẽ bản vẽ kỹ thuật; ghi và chọn lựa dung sai lắp ghép chi tiết.

Vẽ kỹ thuật dung sai là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc trang bị cho sinh viên nội dung kiến thức về tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật TCVN; cách thức vẽ hình chiếu thứ ba và kỹ năng biểu diễn chi tiết trên bản vẽ kỹ thuật cùng với các yêu cầu kĩ thuật liên quan;phương pháp vẽ bản vẽ kỹ thuật; ghi và chọn lựa dung sai lắp ghép chi tiết.

Học phần vẽ ký thuật dung sai gồm có 2 phần

1. Vẽ kỹ thuật

- Hướng dẫn các tiêu chuẩn kỹ thuật, sử dụng dụng cụ vẽ, các quy ước.

- Hướng dẫn thực hiện bản vẽ kỹ thuật

- Quy ước bản vẽ lắp

2. Dung sai lắp ghép

- Các kiến thức về dung sai

- Khảo sát, quy ước ký hiệu dung sai trong bản vẽ kỹ thuật.

- Cách ghi dung sai trong bản vẽ lắp.

Môn học Vẽ kỹ thuật - Dung sai là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc trang bị  cho sinh viên nội dung kiến thức về:

- Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật theo TCVN;

- Phương pháp vẽ các hình chiếu và kỹ năng biểu diễn các chi tiết máy  trên bản vẽ kỹ thuật và các yêu cầu kỹ  thuật liên quan;

- Phương pháp biểu diễn các khâu kích thước trong bản vẽ kỹ thuật, Cách ghi và biểu diễn dung sai lắp ghép trên chi tiết khi gia công và khi lắp ghép được biểu diễn trên bản vẽ kỹ thuật.

 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm

- Nắm danh sách lớp tham dự

- Bầu ban cán sự lớp

- Ghi nhận thông tin cá nhân, địa chỉ gia đình