KHÓA HỌC CĐ9+ K1

Nội dung tài liệu bao gồm:

-      Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán như: Định nghĩa, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán. Những khái niệm và nguyên tắc kế toán.

-      Đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán (phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp tính giá và phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán).

-                     Là môn học bắt buộc cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về tài chính tiền tệ giúp sinh viên hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về tiền tệ và hệ thống tài chính; hiểu được cơ cấu tổ chức, chức năng, vai trò của hệ thống định chế tài chính trung gian, trong đó tập trung vào ngân hàng thương mại; hiểu được những lý luận cơ bản về lưu thông tiền tệ như: ngân hàng trung ương, cung cầu tiền tệ, chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá.