KHÓA HỌC CĐ9+ K2

Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về mạch điện như: các khái niệm, định luật, các phương pháp giải mạch điện, bài tập... về mạch điện một chiều, xoay chiều.

Giảng viên: Huỳnh Trung Lưu

- Về kiến thức:

+       Nhận biết được các ký hiệu quy định trong bản vẽ thiết kế điện, nguyên tắc vẽ điện.

+       Trình bày được các yêu cầu tiêu chuẩn trong thiết kế cung cấp điện, thiết kế chiếu sáng.

-    Về kỹ năng:

+       Đọc và kiểm tra được các bản vẽ thiết kế điện.

+       Phân tích được các sơ đồ cung cấp điện, các bản vẽ thiết kế điện.

+       Sử dụng được phần mềm AutoCAD 2007 trong việc vẽ: các ký hiệu điện trong sơ đồ nguyên lý hệ thống cung cấp điện.

-    Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+       Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung chuyên ngành.

+       Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến các bản vẽ.

- Về kiến thức:

+       Nhận biết được các ký hiệu quy định trong bản vẽ thiết kế điện, nguyên tắc vẽ điện.

+       Trình bày được các yêu cầu tiêu chuẩn trong thiết kế cung cấp điện, thiết kế chiếu sáng.

-    Về kỹ năng:

+       Đọc và kiểm tra được các bản vẽ thiết kế điện.

+       Phân tích được các sơ đồ cung cấp điện, các bản vẽ thiết kế điện.

+       Sử dụng được phần mềm AutoCAD 2007 trong việc vẽ: các ký hiệu điện trong sơ đồ nguyên lý hệ thống cung cấp điện.

-    Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+       Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung chuyên ngành.

+       Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến các bản vẽ.