KHÓA HỌC K13

Kỹ thuật chiếu sáng là mô học chuyên ngành tự chọn

Đây là mô đun chuyên ngành bắt buộc nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về điều khiển lập trình PLC giao tiếp màn hình HMI trong điều khiển giám sát.

Đây là mô đun chuyên ngành bắt buộc nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về điều khiển lập trình PLC giao tiếp màn hình HMI trong điều khiển giám sát.

Đây là mô đun chuyên ngành bắt buộc nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về điều khiển lập trình PLC giao tiếp màn hình HMI trong điều khiển giám sát

Đây là mô đun chuyên ngành bắt buộc nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về điều khiển lập trình PLC giao tiếp màn hình HMI trong điều khiển giám sát.