SINH HOẠT CHỦ NHIỆM

Sinh hoạt lớp Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật điện 2 Khóa 14, thông báo các nội dung cũa nhà trường đến với sinh viên lớp.

- Sinh hoạt thường kỳ hàng tuần với tất cả thành viên học lớp CNKT Điện - Điện tử CĐ K14

- Năm bắt tình hình học tập và hoạt động khác của mọi thành viên trong lớp

- Giải đáp những thắc mắc "thầm kín" mà không biết nói với ai...kkk

- Nơi xả tress cho mọi người sau 1 tuần học tập...hihi