Hiểu biết về các khái niệm và thuật ngữ; đặc điểm của sản phẩm DL; các loại hình kinh doanh trong DL; ảnh hưởng của DL với các lĩnh vực trong xã hội trong nền kinh tế quốc gia. Từ đó vận dụng lý thuyết vào thực tiễn quản lý và kinh doanh du lịch.