Y tế du lịch là môn học chuyên ngành Du lịch, môn học trang bị cho sv kiến thức và kỹ năng sơ cứu ban đầu