Tiếng Anh 1 dành cho các lớp không chuyên, gồm 60 tiết.