Môn QLCLN trong nuôi trồng thủy sản là môn học bắt buộc trong chương trình NTTS. Môn học trình mô tả những kiến thức về tính chất vật lý và thành phần hóc học của môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản, qua đó phân tích những mối tương quan của các yếu tố môi trường nước. Đồng thời phân tích những yếu tố rủi ro và dự đoán diễn biến những mối nguy có thể sải ra trong quá trình nuôi thủy sản để từ đó có thể chuẩn đoán và phòng ngữa các mối nguy hại đến các đối tượng nuôi thủy sản.

- Môn học còn giúp cho người nuôi thủy sản quản lý được ao nuôi hợp lý và khoa học hơn thông qua việc đánh giá các biến động của môi trường.